پلاتو پاسخ به مخاطبان روز 17 آذر - خانم انوریآیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف