توضیح مختصری در مورد صوت
1380آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف