پلاتو پاسخ به مخاطبان روز 1 آبان - خانم انوریآیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف