پلاتو آقای تفنگ سازان مربوط به شهریارآیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف