پلاتو پاسخ به مخاطبان روز 5 آبان - آقای تفنگ سازانآیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف