پلاتو پاسخ به مخاطبان روز 25 آبان - خانم حسین پورآیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف