پلاتو پاسخ به مخاطبان روز 26 آذر - آقای تفنگ سازانآیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف