پلاتو پاسخ به مخاطبان روز 11 بهمن - آقای تفنگ سازانآیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف