پلاتو خانم انوری در خصوص وفات آیت الله مومنآیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف