زمانبندی پخش برنامه های امروز

 • خاطرات یک خبرنگار - قسمت 3
  زمان آغاز: 00:00:40
  زمان پایان : 00:17:48
  مدت برنامه : 00:17:08
  شخصی با داوود و همکارش ملاقات می کند و پیشنهاد برگشت به ایران را به آنها می دهد
 • ادامه خاطرات یک خبرنگار - قسمت 3
  زمان آغاز: 00:19:28
  زمان پایان : 00:37:29
  مدت برنامه : 00:18:01
  شخصی با داوود و همکارش ملاقات می کند و پیشنهاد برگشت به ایران را به آنها می دهد
 • سورملینا
  زمان آغاز: 00:37:29
  زمان پایان : 00:43:01
  مدت برنامه : 00:05:32
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860021
 • سکانس تماشایی
  زمان آغاز: 00:46:47
  زمان پایان : 00:56:06
  مدت برنامه : 00:09:19
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860021
 • جواهری در قصر بازپخش - قسمت 31
  زمان آغاز: 01:00:00
  زمان پایان : 01:45:54
  مدت برنامه : 00:45:54
  افسر مین جانگو بخاطر حفظ جان یانگوم، از تحقیقات دست می کشد و یانگوم متوجه مطلبی در مورد بانو هن می شود
 • سکانس تماشایی
  زمان آغاز: 01:50:24
  زمان پایان : 01:59:11
  مدت برنامه : 00:08:47
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860021
 • حس سوم بازپخش - قسمت 3
  زمان آغاز: 02:00:00
  زمان پایان : 02:52:11
  مدت برنامه : 00:52:11
  ایرج از طریق استعداد بویایی همسرش از معتادان اخاذی می کند
 • ایران
  زمان آغاز: 02:52:22
  زمان پایان : 03:03:55
  مدت برنامه : 00:11:33
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860021
 • هم بازی بازپخش - قسمت 18
  زمان آغاز: 03:09:00
  زمان پایان : 03:59:19
  مدت برنامه : 00:50:19
  آوا از طریق دوستان دانشگاهی خود در مورد مهران تحقیق می کند اما لیلا تصمیمی در مورد مهران می گیرد
 • روزای بد بدر بازپخش - قسمت 5
  زمان آغاز: 04:00:00
  زمان پایان : 04:51:51
  مدت برنامه : 00:51:51
  سرایدار جدید که در زمان ورود دچار حادثه شده بود پس از انجام معاینات پزشکی به خانه می آید
 • مستند پل ها
  زمان آغاز: 04:52:05
  زمان پایان : 04:59:29
  مدت برنامه : 00:07:24
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860021
 • پرده نشین بازپخش - قسمت 8 ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 05:00:00
  زمان پایان : 05:39:44
  مدت برنامه : 00:39:44
  مائده حقایقی را در مورد زندگی گذشته مادر و پدرش متوجه می شود
 • گلستان نگارستان ایران
  زمان آغاز: 05:45:53
  زمان پایان : 05:59:50
  مدت برنامه : 00:13:57
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860021
 • خاطرات یک خبرنگار بازپخش - قسمت 3
  زمان آغاز: 06:04:30
  زمان پایان : 06:21:38
  مدت برنامه : 00:17:08
  شخصی با داوود و همکارش ملاقات می کند و پیشنهاد برگشت به ایران را به آنها می دهد
 • ادامه خاطرات یک خبرنگار بازپخش - قسمت 3
  زمان آغاز: 06:23:38
  زمان پایان : 06:41:39
  مدت برنامه : 00:18:01
  شخصی با داوود و همکارش ملاقات می کند و پیشنهاد برگشت به ایران را به آنها می دهد
 • هنر دستان
  زمان آغاز: 06:41:53
  زمان پایان : 06:54:32
  مدت برنامه : 00:12:39
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860021
 • جواهری در قصر بازپخش - قسمت 31
  زمان آغاز: 07:00:00
  زمان پایان : 07:22:28
  مدت برنامه : 00:22:28
  افسر مین جانگو بخاطر حفظ جان یانگوم، از تحقیقات دست می کشد و یانگوم متوجه مطلبی در مورد بانو هن می شود
 • ادامه جواهری در قصر بازپخش - قسمت 31
  زمان آغاز: 07:24:23
  زمان پایان : 07:47:49
  مدت برنامه : 00:23:26
  افسر مین جانگو بخاطر حفظ جان یانگوم، از تحقیقات دست می کشد و یانگوم متوجه مطلبی در مورد بانو هن می شود
 • قاصد بهار
  زمان آغاز: 07:48:03
  زمان پایان : 07:54:05
  مدت برنامه : 00:06:02
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860021
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 07:54:05
  زمان پایان : 07:59:42
  مدت برنامه : 00:05:37
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860021
 • حس سوم بازپخش - قسمت 3
  زمان آغاز: 08:00:00
  زمان پایان : 08:32:05
  مدت برنامه : 00:32:05
  ایرج از طریق استعداد بویایی همسرش از معتادان اخاذی می کند
 • ادامه حس سوم بازپخش - قسمت 3
  زمان آغاز: 08:35:44
  زمان پایان : 08:55:50
  مدت برنامه : 00:20:06
  ایرج از طریق استعداد بویایی همسرش از معتادان اخاذی می کند
 • هم بازی بازپخش - قسمت 18
  زمان آغاز: 09:00:00
  زمان پایان : 09:25:08
  مدت برنامه : 00:25:08
  آوا از طریق دوستان دانشگاهی خود در مورد مهران تحقیق می کند اما لیلا تصمیمی در مورد مهران می گیرد
 • ادامه هم بازی بازپخش - قسمت 18
  زمان آغاز: 09:26:48
  زمان پایان : 09:51:59
  مدت برنامه : 00:25:11
  آوا از طریق دوستان دانشگاهی خود در مورد مهران تحقیق می کند اما لیلا تصمیمی در مورد مهران می گیرد
 • روزای بد بدر بازپخش - قسمت 5
  زمان آغاز: 10:00:00
  زمان پایان : 10:27:05
  مدت برنامه : 00:27:05
  سرایدار جدید که در زمان ورود دچار حادثه شده بود پس از انجام معاینات پزشکی به خانه می آید
 • ادامه روزای بد بدر بازپخش - قسمت 5
  زمان آغاز: 10:29:00
  زمان پایان : 10:53:46
  مدت برنامه : 00:24:46
  سرایدار جدید که در زمان ورود دچار حادثه شده بود پس از انجام معاینات پزشکی به خانه می آید
 • پرده نشین بازپخش - قسمت 8
  زمان آغاز: 11:00:00
  زمان پایان : 11:20:12
  مدت برنامه : 00:20:12
  مائده حقایقی را در مورد زندگی گذشته مادر و پدرش متوجه می شود
 • ادامه پرده نشین بازپخش - قسمت 8
  زمان آغاز: 11:22:02
  زمان پایان : 11:41:34
  مدت برنامه : 00:19:32
  مائده حقایقی را در مورد زندگی گذشته مادر و پدرش متوجه می شود
 • سورملینا
  زمان آغاز: 11:41:34
  زمان پایان : 11:47:06
  مدت برنامه : 00:05:32
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860021
 • سکانس تماشایی
  زمان آغاز: 11:47:17
  زمان پایان : 11:53:44
  مدت برنامه : 00:06:27
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860021
 • تلاوت سوره ق (آیات 1 الی 15)
  زمان آغاز: 11:55:13
  زمان پایان : 12:01:14
  مدت برنامه : 00:06:01
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860021
 • گذر از رنج ها بازپخش - قسمت 3
  زمان آغاز: 12:10:10
  زمان پایان : 12:31:11
  مدت برنامه : 00:21:01
  سهراب با عشق و محبت تنها فرزندش را بزرگ می کند، در سوی دیگر حضور خان پر رنگ می شود
 • ادامه گذر از رنج ها بازپخش - قسمت 3
  زمان آغاز: 12:33:06
  زمان پایان : 13:01:47
  مدت برنامه : 00:28:41
  سهراب با عشق و محبت تنها فرزندش را بزرگ می کند، در سوی دیگر حضور خان پر رنگ می شود
 • جواهری در قصر بازپخش - قسمت 31
  زمان آغاز: 13:05:00
  زمان پایان : 13:27:28
  مدت برنامه : 00:22:28
  افسر مین جانگو بخاطر حفظ جان یانگوم، از تحقیقات دست می کشد و یانگوم متوجه مطلبی در مورد بانو هن می شود
 • ادامه جواهری در قصر بازپخش - قسمت 31
  زمان آغاز: 13:29:18
  زمان پایان : 13:52:44
  مدت برنامه : 00:23:26
  افسر مین جانگو بخاطر حفظ جان یانگوم، از تحقیقات دست می کشد و یانگوم متوجه مطلبی در مورد بانو هن می شود
 • حس سوم بازپخش - قسمت 3
  زمان آغاز: 14:00:00
  زمان پایان : 14:32:05
  مدت برنامه : 00:32:05
  ایرج از طریق استعداد بویایی همسرش از معتادان اخاذی می کند
 • ادامه حس سوم بازپخش - قسمت 3
  زمان آغاز: 14:34:00
  زمان پایان : 14:54:06
  مدت برنامه : 00:20:06
  ایرج از طریق استعداد بویایی همسرش از معتادان اخاذی می کند
 • هم بازی بازپخش - قسمت 18
  زمان آغاز: 15:00:00
  زمان پایان : 15:25:08
  مدت برنامه : 00:25:08
  آوا از طریق دوستان دانشگاهی خود در مورد مهران تحقیق می کند اما لیلا تصمیمی در مورد مهران می گیرد
 • ادامه هم بازی بازپخش - قسمت 18
  زمان آغاز: 15:27:03
  زمان پایان : 15:52:14
  مدت برنامه : 00:25:11
  آوا از طریق دوستان دانشگاهی خود در مورد مهران تحقیق می کند اما لیلا تصمیمی در مورد مهران می گیرد
 • روزای بد بدر بازپخش - قسمت 5
  زمان آغاز: 16:00:00
  زمان پایان : 16:27:05
  مدت برنامه : 00:27:05
  سرایدار جدید که در زمان ورود دچار حادثه شده بود پس از انجام معاینات پزشکی به خانه می آید
 • ادامه روزای بد بدر بازپخش - قسمت 5
  زمان آغاز: 16:28:55
  زمان پایان : 16:53:41
  مدت برنامه : 00:24:46
  سرایدار جدید که در زمان ورود دچار حادثه شده بود پس از انجام معاینات پزشکی به خانه می آید
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 16:54:19
  زمان پایان : 16:59:32
  مدت برنامه : 00:05:13
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860021
 • پرده نشین بازپخش - قسمت 8
  زمان آغاز: 17:00:00
  زمان پایان : 17:20:12
  مدت برنامه : 00:20:12
  مائده حقایقی را در مورد زندگی گذشته مادر و پدرش متوجه می شود
 • ادامه پرده نشین بازپخش - قسمت 8
  زمان آغاز: 17:22:07
  زمان پایان : 17:41:39
  مدت برنامه : 00:19:32
  مائده حقایقی را در مورد زندگی گذشته مادر و پدرش متوجه می شود
 • سکانس تماشایی
  زمان آغاز: 17:46:17
  زمان پایان : 17:55:01
  مدت برنامه : 00:08:44
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860021
 • گذر از رنج ها - قسمت 4
  زمان آغاز: 18:00:00
  زمان پایان : 18:20:07
  مدت برنامه : 00:20:07
  سهراب با اجازه دخترش مجددا ازدواج می کند ، از سوی دیگ، پسر خان با رعیت رفتار مناسبی ندارد
 • ادامه گذر از رنج ها - قسمت 4
  زمان آغاز: 18:22:02
  زمان پایان : 18:48:28
  مدت برنامه : 00:26:26
  سهراب با اجازه دخترش مجددا ازدواج می کند ، از سوی دیگ، پسر خان با رعیت رفتار مناسبی ندارد
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 18:54:06
  زمان پایان : 18:59:49
  مدت برنامه : 00:05:43
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860021
 • جواهری در قصر - قسمت 32
  زمان آغاز: 19:00:00
  زمان پایان : 19:30:02
  مدت برنامه : 00:30:02
  دختری قصد دارد از طریق روحیه شکست ناپذیر و بخشندگی، لقب یانگوم را از جانب پادشاه دریافت می کند
 • ادامه جواهری در قصر - قسمت 32
  زمان آغاز: 19:40:23
  زمان پایان : 19:58:25
  مدت برنامه : 00:18:02
  دختری قصد دارد از طریق روحیه شکست ناپذیر و بخشندگی، لقب یانگوم را از جانب پادشاه دریافت می کند
 • حس سوم - قسمت 4
  زمان آغاز: 20:00:00
  زمان پایان : 20:50:07
  مدت برنامه : 00:50:07
  ایرج و همسرش به سراغ یکی از باندهای بزرگ توزیع مواد مخدر می روند اما غافل از اینکه، پلیس آنها را زیر نظر دارد
 • هم بازی - قسمت 19
  زمان آغاز: 21:00:00
  زمان پایان : 21:46:14
  مدت برنامه : 00:46:14
  پدر آوا با فردی که قرار بود در مورد مهران تحقیق کند دیدار می کند و دررابطه با مهران و خانواده اش اطلاعاتی را کسب کرد
 • مستند پل ها
  زمان آغاز: 21:46:40
  زمان پایان : 21:54:03
  مدت برنامه : 00:07:23
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860021
 • سرگذشت - هادی
  زمان آغاز: 22:00:00
  زمان پایان : 22:53:30
  مدت برنامه : 00:53:30
  مردی به نام هادی در زمان سپری کردن دوران بازنشستگی خود متوجه می شود که همسرش چه مشقت ها و سختی هایی را پشت سر گذاشته است
 • پرده نشین - قسمت 9
  زمان آغاز: 23:00:10
  زمان پایان : 23:41:16
  مدت برنامه : 00:41:06
  برای شرکت محمد حسین و آرش مشکلی بوجود می آید و مائده بخاطر مخفی کردن این موضوع از محمد حسین دلخور می شود
 • درنگ
  زمان آغاز: 23:45:21
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:14:38
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860021