زمانبندی پخش برنامه های امروز

 • راز ناتمام قسمت 4
  زمان آغاز: 00:00:23
  زمان پایان : 00:21:26
  مدت برنامه : 00:21:03
  لیلا قصد دارد مخفیانه تماس های همسرش را چک کند...
 • ادامه راز ناتمام قسمت 4
  زمان آغاز: 00:24:11
  زمان پایان : 00:51:35
  مدت برنامه : 00:27:24
  لیلا قصد دارد مخفیانه تماس های همسرش را چک کند...
 • سورملینا
  زمان آغاز: 00:51:35
  زمان پایان : 00:57:58
  مدت برنامه : 00:06:23
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • افسانه جومونگ بازپخش - قسمت 87
  زمان آغاز: 01:00:00
  زمان پایان : 01:48:00
  مدت برنامه : 00:48:00
  سونگ ینگ موافقتش با جومونگ برای اتحادشان را اعلام کرده و...
 • افرا بازپخش - قسمت 5
  زمان آغاز: 02:00:00
  زمان پایان : 02:44:03
  مدت برنامه : 00:44:03
  مسعود در جواب تذکراتی که برای کم کاری هایش به او داده میشود از خود دفاع میکند و...
 • نی نوازان
  زمان آغاز: 02:44:03
  زمان پایان : 02:53:36
  مدت برنامه : 00:09:33
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • از سرنوشت دو بازپخش - قسمت 2
  زمان آغاز: 03:00:00
  زمان پایان : 03:45:47
  مدت برنامه : 00:45:47
  رضا از خانه ی بچه های بی سرپرست فرار میکند و...
 • نی نوازان
  زمان آغاز: 03:50:39
  زمان پایان : 03:59:32
  مدت برنامه : 00:08:53
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • فرار از زندان بازپخش - قسمت 55
  زمان آغاز: 04:00:00
  زمان پایان : 04:42:56
  مدت برنامه : 00:42:56
  مایکل تمام تلاش اش را برای رهایی از موقعیت پیش رو میکند و...
 • تلاوت سوره حجر (آیات 1 الی 15)
  زمان آغاز: 04:47:07
  زمان پایان : 04:52:24
  مدت برنامه : 00:05:17
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • تا ثریا بازپخش - قسمت 6
  زمان آغاز: 05:00:44
  زمان پایان : 05:40:55
  مدت برنامه : 00:40:11
  حمید برای باجناق اش مسعود کاری دست و پا میکند اما...
 • نی نوازان
  زمان آغاز: 05:41:12
  زمان پایان : 05:49:05
  مدت برنامه : 00:07:53
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • راز ناتمام بازپخش - قسمت 4
  زمان آغاز: 06:03:00
  زمان پایان : 06:24:03
  مدت برنامه : 00:21:03
  لیلا قصد دارد مخفیانه تماس های همسرش را چک کند...
 • ادامه راز ناتمام بازپخش - قسمت 4
  زمان آغاز: 06:25:15
  زمان پایان : 06:52:39
  مدت برنامه : 00:27:24
  لیلا قصد دارد مخفیانه تماس های همسرش را چک کند...
 • افسانه جومونگ بازپخش - قسمت 87
  زمان آغاز: 07:00:01
  زمان پایان : 07:20:04
  مدت برنامه : 00:20:03
  سونگ ینگ موافقتش با جومونگ برای اتحادشان را اعلام کرده و...
 • ادامه افسانه جومونگ بازپخش - قسمت 87
  زمان آغاز: 07:21:16
  زمان پایان : 07:49:13
  مدت برنامه : 00:27:57
  سونگ ینگ موافقتش با جومونگ برای اتحادشان را اعلام کرده و...
 • نمایی از ایران
  زمان آغاز: 07:49:13
  زمان پایان : 07:54:21
  مدت برنامه : 00:05:08
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • افرا بازپخش - قسمت 5
  زمان آغاز: 08:03:01
  زمان پایان : 08:27:23
  مدت برنامه : 00:24:22
  مسعود در جواب تذکراتی که برای کم کاری هایش به او داده میشود از خود دفاع میکند و...
 • ادامه افرا بازپخش - قسمت 5
  زمان آغاز: 08:30:06
  زمان پایان : 08:49:47
  مدت برنامه : 00:19:41
  مسعود در جواب تذکراتی که برای کم کاری هایش به او داده میشود از خود دفاع میکند و...
 • از سرنوشت دو بازپخش - قسمت 2
  زمان آغاز: 09:01:00
  زمان پایان : 09:23:07
  مدت برنامه : 00:22:07
  رضا از خانه ی بچه های بی سرپرست فرار میکند و...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 09:23:07
  زمان پایان : 09:28:11
  مدت برنامه : 00:05:04
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • ادامه از سرنوشت دو بازپخش - قسمت 2
  زمان آغاز: 09:28:11
  زمان پایان : 09:49:20
  مدت برنامه : 00:21:09
  رضا از خانه ی بچه های بی سرپرست فرار میکند و...
 • سورملینا
  زمان آغاز: 09:49:20
  زمان پایان : 09:55:43
  مدت برنامه : 00:06:23
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • فرار از زندان بازپخش - قسمت 55
  زمان آغاز: 10:01:12
  زمان پایان : 10:25:08
  مدت برنامه : 00:23:56
  مایکل تمام تلاش اش را برای رهایی از موقعیت پیش رو میکند و...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 10:25:08
  زمان پایان : 10:30:19
  مدت برنامه : 00:05:11
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • ادامه فرار از زندان بازپخش - قسمت 55
  زمان آغاز: 10:30:19
  زمان پایان : 10:49:19
  مدت برنامه : 00:19:00
  مایکل تمام تلاش اش را برای رهایی از موقعیت پیش رو میکند و...
 • سورملینا
  زمان آغاز: 10:49:19
  زمان پایان : 10:55:42
  مدت برنامه : 00:06:23
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • تا ثریا بازپخش - قسمت 6
  زمان آغاز: 11:01:18
  زمان پایان : 11:18:32
  مدت برنامه : 00:17:14
  حمید برای باجناق اش مسعود کاری دست و پا میکند اما...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 11:18:32
  زمان پایان : 11:23:54
  مدت برنامه : 00:05:22
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • ادامه تا ثریا بازپخش - قسمت 6
  زمان آغاز: 11:23:54
  زمان پایان : 11:46:51
  مدت برنامه : 00:22:57
  حمید برای باجناق اش مسعود کاری دست و پا میکند اما...
 • راز ناتمام بازپخش - قسمت 4
  زمان آغاز: 11:59:02
  زمان پایان : 12:20:05
  مدت برنامه : 00:21:03
  لیلا قصد دارد مخفیانه تماس های همسرش را چک کند...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 12:20:05
  زمان پایان : 12:25:22
  مدت برنامه : 00:05:17
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • ادامه راز ناتمام بازپخش - قسمت 4
  زمان آغاز: 12:25:22
  زمان پایان : 12:50:20
  مدت برنامه : 00:24:58
  لیلا قصد دارد مخفیانه تماس های همسرش را چک کند...
 • سورملینا
  زمان آغاز: 12:50:20
  زمان پایان : 12:56:43
  مدت برنامه : 00:06:23
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • افسانه جومونگ بازپخش - قسمت 87
  زمان آغاز: 13:01:03
  زمان پایان : 13:07:20
  مدت برنامه : 00:06:17
  سونگ ینگ موافقتش با جومونگ برای اتحادشان را اعلام کرده و...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:13:06
  زمان پایان : 13:18:13
  مدت برنامه : 00:05:07
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • ادامه افسانه جومونگ بازپخش - قسمت 87
  زمان آغاز: 13:18:13
  زمان پایان : 13:59:56
  مدت برنامه : 00:41:43
  سونگ ینگ موافقتش با جومونگ برای اتحادشان را اعلام کرده و...
 • دارچین
  زمان آغاز: 13:59:56
  زمان پایان : 14:07:56
  مدت برنامه : 00:08:00
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • افرا بازپخش - قسمت 5
  زمان آغاز: 14:12:00
  زمان پایان : 14:36:22
  مدت برنامه : 00:24:22
  مسعود در جواب تذکراتی که برای کم کاری هایش به او داده میشود از خود دفاع میکند و...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 14:36:22
  زمان پایان : 14:41:49
  مدت برنامه : 00:05:27
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • ادامه افرا بازپخش - قسمت 5
  زمان آغاز: 14:41:49
  زمان پایان : 14:58:44
  مدت برنامه : 00:16:55
  مسعود در جواب تذکراتی که برای کم کاری هایش به او داده میشود از خود دفاع میکند و...
 • از سرنوشت دو بازپخش - قسمت 2
  زمان آغاز: 15:02:50
  زمان پایان : 15:24:57
  مدت برنامه : 00:22:07
  رضا از خانه ی بچه های بی سرپرست فرار میکند و...
 • ادامه از سرنوشت دو بازپخش - قسمت 2
  زمان آغاز: 15:29:50
  زمان پایان : 15:53:30
  مدت برنامه : 00:23:40
  رضا از خانه ی بچه های بی سرپرست فرار میکند و...
 • فرار از زندان بازپخش - قسمت 55
  زمان آغاز: 16:01:02
  زمان پایان : 16:24:58
  مدت برنامه : 00:23:56
  مایکل تمام تلاش اش را برای رهایی از موقعیت پیش رو میکند و...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 16:24:58
  زمان پایان : 16:30:06
  مدت برنامه : 00:05:08
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • ادامه فرار از زندان بازپخش - قسمت 55
  زمان آغاز: 16:30:06
  زمان پایان : 16:49:06
  مدت برنامه : 00:19:00
  مایکل تمام تلاش اش را برای رهایی از موقعیت پیش رو میکند و...
 • سورملینا
  زمان آغاز: 16:49:06
  زمان پایان : 16:55:29
  مدت برنامه : 00:06:23
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • تا ثریا بازپخش - قسمت 6
  زمان آغاز: 17:01:34
  زمان پایان : 17:18:48
  مدت برنامه : 00:17:14
  حمید برای باجناق اش مسعود کاری دست و پا میکند اما...
 • ادامه تا ثریا بازپخش - قسمت 6
  زمان آغاز: 17:23:39
  زمان پایان : 17:46:36
  مدت برنامه : 00:22:57
  حمید برای باجناق اش مسعود کاری دست و پا میکند اما...
 • نماهنگ بازگشت
  زمان آغاز: 17:49:30
  زمان پایان : 17:54:55
  مدت برنامه : 00:05:25
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 17:54:55
  زمان پایان : 18:00:00
  مدت برنامه : 00:05:05
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • نیل در خون قسمت 12
  زمان آغاز: 18:01:19
  زمان پایان : 18:25:02
  مدت برنامه : 00:23:43
  فرمانده قصد دارد تا قوانین قضایی جدید را تدوین کند...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 18:25:02
  زمان پایان : 18:30:25
  مدت برنامه : 00:05:23
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • ادامه نیل در خون قسمت 12
  زمان آغاز: 18:30:25
  زمان پایان : 18:50:49
  مدت برنامه : 00:20:24
  فرمانده قصد دارد تا قوانین قضایی جدید را تدوین کند...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 18:50:49
  زمان پایان : 18:56:00
  مدت برنامه : 00:05:11
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • افسانه جومونگ قسمت89
  زمان آغاز: 18:57:20
  زمان پایان : 19:20:37
  مدت برنامه : 00:23:17
  به جان فرمانده جومونگ سوءقصد می شود که ناگهان...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 19:20:37
  زمان پایان : 19:25:39
  مدت برنامه : 00:05:02
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • ادامه افسانه جومونگ قسمت89
  زمان آغاز: 19:25:39
  زمان پایان : 19:47:01
  مدت برنامه : 00:21:22
  به جان فرمانده جومونگ سوءقصد می شود که ناگهان...
 • دارچین
  زمان آغاز: 19:47:01
  زمان پایان : 19:54:58
  مدت برنامه : 00:07:57
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 19:54:58
  زمان پایان : 20:00:00
  مدت برنامه : 00:05:02
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • افرا قسمت6
  زمان آغاز: 20:00:55
  زمان پایان : 20:10:28
  مدت برنامه : 00:09:33
  محمود به دخترش میگوید که اخر هفته مراسم خواستگاری اوست...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 20:15:41
  زمان پایان : 20:21:08
  مدت برنامه : 00:05:27
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • ادامه افرا قسمت6
  زمان آغاز: 20:21:08
  زمان پایان : 20:57:57
  مدت برنامه : 00:36:49
  محمود به دخترش میگوید که اخر هفته مراسم خواستگاری اوست...
 • از سرنوشت دو قسمت3
  زمان آغاز: 21:03:40
  زمان پایان : 21:25:27
  مدت برنامه : 00:21:47
  شمسی دوباره دختر پوران را برای صابر خواستگاری میکند...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 21:25:27
  زمان پایان : 21:30:51
  مدت برنامه : 00:05:24
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • ادامه از سرنوشت دو قسمت3 ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 21:30:51
  زمان پایان : 21:52:58
  مدت برنامه : 00:22:07
  شمسی دوباره دختر پوران را برای صابر خواستگاری میکند...
 • سورملینا
  زمان آغاز: 21:52:58
  زمان پایان : 21:59:21
  مدت برنامه : 00:06:23
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 21:59:21
  زمان پایان : 22:04:40
  مدت برنامه : 00:05:19
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • فرار از زندان قسمت56
  زمان آغاز: 22:05:36
  زمان پایان : 22:28:01
  مدت برنامه : 00:22:25
  ماموران زندان محل فرار را پیدا میکنند اما...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 22:28:01
  زمان پایان : 22:33:05
  مدت برنامه : 00:05:04
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • ادامه فرار از زندان قسمت56
  زمان آغاز: 22:33:05
  زمان پایان : 22:53:28
  مدت برنامه : 00:20:23
  ماموران زندان محل فرار را پیدا میکنند اما...
 • دارچین
  زمان آغاز: 22:53:28
  زمان پایان : 23:01:25
  مدت برنامه : 00:07:57
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 23:02:05
  زمان پایان : 23:07:19
  مدت برنامه : 00:05:14
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • تا ثریا قسمت7
  زمان آغاز: 23:07:34
  زمان پایان : 23:24:07
  مدت برنامه : 00:16:33
  الناز برای عمو و عمه اش کارت دعوت میبرد اما...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 23:24:07
  زمان پایان : 23:29:08
  مدت برنامه : 00:05:01
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • ادامه تا ثریا قسمت7
  زمان آغاز: 23:29:08
  زمان پایان : 23:51:00
  مدت برنامه : 00:21:52
  الناز برای عمو و عمه اش کارت دعوت میبرد اما...