زمانبندی پخش برنامه های امروز

 • ادامه هشت بهشت قسمت آخر
  زمان آغاز: 00:38:44
  زمان پایان : 01:11:07
  مدت برنامه : 00:32:23
  داستان درباره یک گروه از راهزنان است که در بیابان قافله ها را غارت و غنائم را بین خود تقسیم می کنند
 • افسانه سه برادر بازپخش - قسمت 42
  زمان آغاز: 01:11:30
  زمان پایان : 01:53:00
  مدت برنامه : 00:41:30
  افسانه سه برادر در سال‌های پایانی سلسله هان اتفاق می‌افتد که دولت مرکزی دچار فساد بسیار شده و شورش‌های بسیاری همچون قیام دستار زردها، امپراتوری را به سوی نابودی پیش می‌برد
 • پلاک 13 بازپخش - قسمت 35
  زمان آغاز: 02:00:00
  زمان پایان : 02:46:20
  مدت برنامه : 00:46:20
  زلزله ای می آید و همه پا به فرار می گذارند اما ...
 • فروشگاه بازپخش - قسمت 7
  زمان آغاز: 03:00:00
  زمان پایان : 03:54:48
  مدت برنامه : 00:54:48
  حال آقا نجیب بد می شود و ...
 • خانه پوشالی بازپخش - قسمت 5
  زمان آغاز: 04:00:00
  زمان پایان : 04:48:47
  مدت برنامه : 00:48:47
  پیشنهاد کاری جدیدی به زویی می شود و...
 • ایران
  زمان آغاز: 04:48:47
  زمان پایان : 04:56:38
  مدت برنامه : 00:07:51
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • خانه امن بازپخش - قسمت 32
  زمان آغاز: 05:00:00
  زمان پایان : 05:25:50
  مدت برنامه : 00:25:50
  عملیاتی در حال شکل گیری است و ...
 • ادامه خانه امن بازپخش - قسمت 32
  زمان آغاز: 05:32:55
  زمان پایان : 05:49:02
  مدت برنامه : 00:16:07
  عملیاتی در حال شکل گیری است و ...
 • نماهنگ سرزمین آسمانی
  زمان آغاز: 05:51:46
  زمان پایان : 05:59:47
  مدت برنامه : 00:08:01
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • هشت بهشت بازپخش - قسمت آخر
  زمان آغاز: 06:03:45
  زمان پایان : 06:35:19
  مدت برنامه : 00:31:34
  داستان درباره یک گروه از راهزنان است که در بیابان قافله ها را غارت و غنائم را بین خود تقسیم می کنند
 • ادامه هشت بهشت بازپخش - قسمت آخر
  زمان آغاز: 06:37:25
  زمان پایان : 07:09:48
  مدت برنامه : 00:32:23
  داستان درباره یک گروه از راهزنان است که در بیابان قافله ها را غارت و غنائم را بین خود تقسیم می کنند
 • افسانه سه برادر بازپخش - قسمت 42
  زمان آغاز: 07:12:45
  زمان پایان : 07:31:41
  مدت برنامه : 00:18:56
  افسانه سه برادر در سال‌های پایانی سلسله هان اتفاق می‌افتد که دولت مرکزی دچار فساد بسیار شده و شورش‌های بسیاری همچون قیام دستار زردها، امپراتوری را به سوی نابودی پیش می‌برد
 • ادامه افسانه سه برادر بازپخش - قسمت 42
  زمان آغاز: 07:34:47
  زمان پایان : 07:57:21
  مدت برنامه : 00:22:34
  افسانه سه برادر در سال‌های پایانی سلسله هان اتفاق می‌افتد که دولت مرکزی دچار فساد بسیار شده و شورش‌های بسیاری همچون قیام دستار زردها، امپراتوری را به سوی نابودی پیش می‌برد
 • پلاک 13 بازپخش - قسمت 35
  زمان آغاز: 08:00:00
  زمان پایان : 08:17:01
  مدت برنامه : 00:17:01
  زلزله ای می آید و همه پا به فرار می گذارند اما ...
 • ادامه پلاک 13 بازپخش - قسمت 35
  زمان آغاز: 08:19:45
  زمان پایان : 08:49:04
  مدت برنامه : 00:29:19
  زلزله ای می آید و همه پا به فرار می گذارند اما ...
 • فروشگاه بازپخش - قسمت 7
  زمان آغاز: 09:00:00
  زمان پایان : 09:28:37
  مدت برنامه : 00:28:37
  حال آقا نجیب بد می شود و ...
 • ادامه فروشگاه بازپخش - قسمت 7
  زمان آغاز: 09:30:43
  زمان پایان : 09:56:54
  مدت برنامه : 00:26:11
  حال آقا نجیب بد می شود و ...
 • خانه پوشالی بازپخش - قسمت 5
  زمان آغاز: 10:00:00
  زمان پایان : 10:20:03
  مدت برنامه : 00:20:03
  پیشنهاد کاری جدیدی به زویی می شود و...
 • ادامه خانه پوشالی بازپخش - قسمت 5
  زمان آغاز: 10:22:09
  زمان پایان : 10:49:08
  مدت برنامه : 00:26:59
  پیشنهاد کاری جدیدی به زویی می شود و...
 • سورملینا
  زمان آغاز: 10:49:08
  زمان پایان : 10:54:11
  مدت برنامه : 00:05:03
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • خانه امن بازپخش - قسمت 32
  زمان آغاز: 11:00:00
  زمان پایان : 11:17:20
  مدت برنامه : 00:17:20
  عملیاتی در حال شکل گیری است و ...
 • ادامه خانه امن بازپخش - قسمت 32
  زمان آغاز: 11:19:40
  زمان پایان : 11:44:17
  مدت برنامه : 00:24:37
  عملیاتی در حال شکل گیری است و ...
 • تلاوت سوره یوسف (آیات 1 تا 6)
  زمان آغاز: 11:47:15
  زمان پایان : 11:53:17
  مدت برنامه : 00:06:02
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • هشت بهشت بازپخش - قسمت آخر
  زمان آغاز: 12:02:47
  زمان پایان : 12:34:21
  مدت برنامه : 00:31:34
  داستان درباره یک گروه از راهزنان است که در بیابان قافله ها را غارت و غنائم را بین خود تقسیم می کنند
 • ادامه هشت بهشت بازپخش - قسمت آخر
  زمان آغاز: 12:37:07
  زمان پایان : 13:09:30
  مدت برنامه : 00:32:23
  داستان درباره یک گروه از راهزنان است که در بیابان قافله ها را غارت و غنائم را بین خود تقسیم می کنند
 • افسانه سه برادر بازپخش - قسمت 42 ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 13:12:40
  زمان پایان : 13:31:36
  مدت برنامه : 00:18:56
  افسانه سه برادر در سال‌های پایانی سلسله هان اتفاق می‌افتد که دولت مرکزی دچار فساد بسیار شده و شورش‌های بسیاری همچون قیام دستار زردها، امپراتوری را به سوی نابودی پیش می‌برد
 • ادامه افسانه سه برادر بازپخش - قسمت 42
  زمان آغاز: 13:33:56
  زمان پایان : 13:56:30
  مدت برنامه : 00:22:34
  افسانه سه برادر در سال‌های پایانی سلسله هان اتفاق می‌افتد که دولت مرکزی دچار فساد بسیار شده و شورش‌های بسیاری همچون قیام دستار زردها، امپراتوری را به سوی نابودی پیش می‌برد
 • دارچین
  زمان آغاز: 13:56:30
  زمان پایان : 14:04:37
  مدت برنامه : 00:08:07
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • پلاک 13 بازپخش - قسمت 35
  زمان آغاز: 14:07:25
  زمان پایان : 14:24:26
  مدت برنامه : 00:17:01
  زلزله ای می آید و همه پا به فرار می گذارند اما ...
 • ادامه پلاک 13 بازپخش - قسمت 35
  زمان آغاز: 14:26:46
  زمان پایان : 14:53:45
  مدت برنامه : 00:26:59
  زلزله ای می آید و همه پا به فرار می گذارند اما ...
 • فروشگاه بازپخش - قسمت 7
  زمان آغاز: 15:00:00
  زمان پایان : 15:28:37
  مدت برنامه : 00:28:37
  حال آقا نجیب بد می شود و ...
 • ادامه فروشگاه بازپخش - قسمت 7
  زمان آغاز: 15:31:16
  زمان پایان : 15:56:18
  مدت برنامه : 00:25:02
  حال آقا نجیب بد می شود و ...
 • خانه پوشالی بازپخش - قسمت 5
  زمان آغاز: 16:01:19
  زمان پایان : 16:21:22
  مدت برنامه : 00:20:03
  پیشنهاد کاری جدیدی به زویی می شود و...
 • ادامه خانه پوشالی بازپخش - قسمت 5
  زمان آغاز: 16:24:08
  زمان پایان : 16:51:07
  مدت برنامه : 00:26:59
  پیشنهاد کاری جدیدی به زویی می شود و...
 • سورملینا
  زمان آغاز: 16:51:07
  زمان پایان : 16:56:10
  مدت برنامه : 00:05:03
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • خانه امن بازپخش - قسمت 32
  زمان آغاز: 17:01:13
  زمان پایان : 17:09:49
  مدت برنامه : 00:08:36
  عملیاتی در حال شکل گیری است و ...
 • ادامه خانه امن بازپخش - قسمت 32
  زمان آغاز: 17:18:03
  زمان پایان : 17:55:24
  مدت برنامه : 00:37:21
  عملیاتی در حال شکل گیری است و ...
 • در چشم باد قسمت 17
  زمان آغاز: 18:01:16
  زمان پایان : 18:24:48
  مدت برنامه : 00:23:32
  سریال تاریخی «در چشم باد»، وقایع سیاسی و اجتماعی سه دوره از تاریخ در سال‌های ۱۳۰۰، ۱۳۲۰ و ۱۳۶۰ را بررسی می‌کند
 • ادامه در چشم باد قسمت 17
  زمان آغاز: 18:27:19
  زمان پایان : 18:55:58
  مدت برنامه : 00:28:39
  سریال تاریخی «در چشم باد»، وقایع سیاسی و اجتماعی سه دوره از تاریخ در سال‌های ۱۳۰۰، ۱۳۲۰ و ۱۳۶۰ را بررسی می‌کند
 • افسانه سه برادر قسمت 43
  زمان آغاز: 19:01:44
  زمان پایان : 19:24:59
  مدت برنامه : 00:23:15
  افسانه سه برادر در سال‌های پایانی سلسله هان اتفاق می‌افتد که دولت مرکزی دچار فساد بسیار شده و شورش‌های بسیاری همچون قیام دستار زردها، امپراتوری را به سوی نابودی پیش می‌برد
 • ادامه افسانه سه برادرقسمت 43
  زمان آغاز: 19:27:57
  زمان پایان : 19:45:49
  مدت برنامه : 00:17:52
  افسانه سه برادر در سال‌های پایانی سلسله هان اتفاق می‌افتد که دولت مرکزی دچار فساد بسیار شده و شورش‌های بسیاری همچون قیام دستار زردها، امپراتوری را به سوی نابودی پیش می‌برد
 • پلاک 13 قسمت 36
  زمان آغاز: 20:00:59
  زمان پایان : 20:25:12
  مدت برنامه : 00:24:13
  محور اصلی داستان پلاک ۱۳ کنار آمدن شخصیت ها در این عمارت است که هر کدام داستان جالبی را به همراه دارند
 • ادامه پلاک 13 قسمت 36
  زمان آغاز: 20:27:38
  زمان پایان : 20:47:46
  مدت برنامه : 00:20:08
  محور اصلی داستان پلاک ۱۳ کنار آمدن شخصیت ها در این عمارت است که هر کدام داستان جالبی را به همراه دارند
 • دارچین
  زمان آغاز: 20:47:46
  زمان پایان : 20:55:52
  مدت برنامه : 00:08:06
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 20:55:52
  زمان پایان : 21:02:10
  مدت برنامه : 00:06:18
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • فروشگاه قسمت 8
  زمان آغاز: 21:03:10
  زمان پایان : 21:20:04
  مدت برنامه : 00:16:54
  مجموعه فروشگاه داستان زندگی آقای قوام است که در 50 سالگی تصمیم دارد عطاری پدرش را به یک فروشگاه مدرن تبدیل کند و...
 • ادامه فروشگاه قسمت 8
  زمان آغاز: 21:23:59
  زمان پایان : 21:57:04
  مدت برنامه : 00:33:05
  مجموعه فروشگاه داستان زندگی آقای قوام است که در 50 سالگی تصمیم دارد عطاری پدرش را به یک فروشگاه مدرن تبدیل کند و...
 • سورملینا
  زمان آغاز: 21:57:04
  زمان پایان : 22:02:07
  مدت برنامه : 00:05:03
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • خانه پوشالی قسمت 6
  زمان آغاز: 22:07:57
  زمان پایان : 22:30:46
  مدت برنامه : 00:22:49
  داستان این مجموعه درباره ی شخصیتی بنام فرانک آندروود است که میخواهد مقام ریاست جمهوری آمریکا را اشغال کند و...
 • ادامه خانه پوشالی قسمت 6
  زمان آغاز: 22:33:24
  زمان پایان : 22:59:00
  مدت برنامه : 00:25:36
  داستان این مجموعه درباره ی شخصیتی بنام فرانک آندروود است که میخواهد مقام ریاست جمهوری آمریکا را اشغال کند و...
 • خانه امن قسمت 33
  زمان آغاز: 23:03:33
  زمان پایان : 23:26:48
  مدت برنامه : 00:23:15
 • ادامه خانه امن قسمت 33
  زمان آغاز: 23:30:14
  زمان پایان : 23:51:37
  مدت برنامه : 00:21:23
 • دارچین
  زمان آغاز: 23:51:37
  زمان پایان : 23:59:43
  مدت برنامه : 00:08:06
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055