زمانبندی پخش برنامه های امروز

 • مستوران خلاصه قسمت های 1 و 2
  زمان آغاز: 00:06:00
  زمان پایان : 00:30:32
  مدت برنامه : 00:24:32
  روایت های این مجموعه با نگاهی به داستانهای کهن ایرانی است و در ابتدا با معرفی قبیله وحشی یان که راهزن هستند آغاز می شود و ...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 00:30:32
  زمان پایان : 00:36:07
  مدت برنامه : 00:05:35
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • ادامه مستوران خلاصه قسمت های 1 و 2
  زمان آغاز: 00:36:07
  زمان پایان : 01:04:40
  مدت برنامه : 00:28:33
  روایت های این مجموعه با نگاهی به داستانهای کهن ایرانی است و در ابتدا با معرفی قبیله وحشی یان که راهزن هستند آغاز می شود و ...
 • افسانه جومونگ بازپخش - قسمت 37
  زمان آغاز: 01:05:00
  زمان پایان : 01:47:02
  مدت برنامه : 00:42:02
  رئیس موپالمو در پی ناتوانی اش در ساخت سلاح فولادین قصد استعفا دارد و.....
 • لذت تماشا
  زمان آغاز: 01:47:02
  زمان پایان : 01:52:13
  مدت برنامه : 00:05:11
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • راه در رو بازپخش - قسمت 6
  زمان آغاز: 02:00:00
  زمان پایان : 02:42:47
  مدت برنامه : 00:42:47
  پیام فکر میکند ناصر قصد دور زدنش را دارد و.....
 • نمایی تماشایی
  زمان آغاز: 02:50:08
  زمان پایان : 02:57:15
  مدت برنامه : 00:07:07
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • دردسرهای عظیم دو بازپخش - قسمت 23
  زمان آغاز: 03:00:00
  زمان پایان : 03:52:30
  مدت برنامه : 00:52:30
  مهندس فرحان از شبنم میخواهد تاریخ چک را دو روز عقب بیندازد و....
 • تلاوت سوره شوری (آیات 19 الی 23)
  زمان آغاز: 03:57:12
  زمان پایان : 04:02:25
  مدت برنامه : 00:05:13
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • فرار از زندان بازپخش - قسمت 5
  زمان آغاز: 04:10:00
  زمان پایان : 04:52:41
  مدت برنامه : 00:42:41
  مایکل اسکافیلد به دنبال یکی از سه راه ممکن که امن تر است نقشه فرار را بکشد و.....
 • سه در چهار بازپخش - قسمت 21
  زمان آغاز: 05:00:00
  زمان پایان : 05:43:29
  مدت برنامه : 00:43:29
  سیروس و بیژن از زندان فرار میکنند و....
 • موسیقی فیلم
  زمان آغاز: 05:46:50
  زمان پایان : 05:52:37
  مدت برنامه : 00:05:47
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • مستوران خلاصه قسمت های 1 و 2
  زمان آغاز: 06:05:12
  زمان پایان : 06:29:44
  مدت برنامه : 00:24:32
  روایت های این مجموعه با نگاهی به داستانهای کهن ایرانی است و در ابتدا با معرفی قبیله وحشی یان که راهزن هستند آغاز می شود و ...
 • ادامه مستوران خلاصه قسمت های 1 و 2
  زمان آغاز: 06:32:40
  زمان پایان : 06:56:39
  مدت برنامه : 00:23:59
  روایت های این مجموعه با نگاهی به داستانهای کهن ایرانی است و در ابتدا با معرفی قبیله وحشی یان که راهزن هستند آغاز می شود و ...
 • افسانه جومونگ بازپخش - قسمت 37
  زمان آغاز: 07:00:36
  زمان پایان : 07:24:12
  مدت برنامه : 00:23:36
  رئیس موپالمو در پی ناتوانی اش در ساخت سلاح فولادین قصد استعفا دارد و.....
 • ادامه افسانه جومونگ بازپخش - قسمت 37
  زمان آغاز: 07:26:58
  زمان پایان : 07:45:24
  مدت برنامه : 00:18:26
  رئیس موپالمو در پی ناتوانی اش در ساخت سلاح فولادین قصد استعفا دارد و.....
 • نمایی تماشایی
  زمان آغاز: 07:52:27
  زمان پایان : 07:58:03
  مدت برنامه : 00:05:36
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • راه در رو بازپخش - قسمت 6
  زمان آغاز: 08:01:22
  زمان پایان : 08:19:51
  مدت برنامه : 00:18:29
  پیام فکر میکند ناصر قصد دور زدنش را دارد و.....
 • ادامه راه در رو بازپخش - قسمت 6
  زمان آغاز: 08:23:37
  زمان پایان : 08:47:55
  مدت برنامه : 00:24:18
  پیام فکر میکند ناصر قصد دور زدنش را دارد و.....
 • ویژه هفته قوه قضائیه
  زمان آغاز: 08:50:31
  زمان پایان : 08:57:14
  مدت برنامه : 00:06:43
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • دردسرهای عظیم دو بازپخش - قسمت 23
  زمان آغاز: 09:01:21
  زمان پایان : 09:34:08
  مدت برنامه : 00:32:47
  مهندس فرحان از شبنم میخواهد تاریخ چک را دو روز عقب بیندازد و....
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 09:34:08
  زمان پایان : 09:39:13
  مدت برنامه : 00:05:05
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • ادامه دردسرهای عظیم دو بازپخش - قسمت 23
  زمان آغاز: 09:39:13
  زمان پایان : 09:58:56
  مدت برنامه : 00:19:43
  مهندس فرحان از شبنم میخواهد تاریخ چک را دو روز عقب بیندازد و....
 • فرار از زندان بازپخش - قسمت 5
  زمان آغاز: 10:03:05
  زمان پایان : 10:19:38
  مدت برنامه : 00:16:33
  مایکل اسکافیلد به دنبال یکی از سه راه ممکن که امن تر است نقشه فرار را بکشد و.....
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 10:19:38
  زمان پایان : 10:25:09
  مدت برنامه : 00:05:31
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • ادامه فرار از زندان بازپخش - قسمت 5
  زمان آغاز: 10:25:09
  زمان پایان : 10:51:17
  مدت برنامه : 00:26:08
  مایکل اسکافیلد به دنبال یکی از سه راه ممکن که امن تر است نقشه فرار را بکشد و.....
 • سه در چهار بازپخش - قسمت 21
  زمان آغاز: 11:02:26
  زمان پایان : 11:21:48
  مدت برنامه : 00:19:22
  سیروس و بیژن از زندان فرار میکنند و....
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 11:21:48
  زمان پایان : 11:27:16
  مدت برنامه : 00:05:28
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • ادامه سه در چهار بازپخش - قسمت 21
  زمان آغاز: 11:27:16
  زمان پایان : 11:51:23
  مدت برنامه : 00:24:07
  سیروس و بیژن از زندان فرار میکنند و....
 • مستوران خلاصه قسمت های 1 و 2
  زمان آغاز: 12:01:23
  زمان پایان : 12:25:55
  مدت برنامه : 00:24:32
  روایت های این مجموعه با نگاهی به داستانهای کهن ایرانی است و در ابتدا با معرفی قبیله وحشی یان که راهزن هستند آغاز می شود و ...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 12:25:55
  زمان پایان : 12:31:13
  مدت برنامه : 00:05:18
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • ادامه مستوران خلاصه قسمت های 1 و 2
  زمان آغاز: 12:31:13
  زمان پایان : 12:57:49
  مدت برنامه : 00:26:36
  روایت های این مجموعه با نگاهی به داستانهای کهن ایرانی است و در ابتدا با معرفی قبیله وحشی یان که راهزن هستند آغاز می شود و ...
 • دارچین
  زمان آغاز: 12:57:49
  زمان پایان : 13:05:49
  مدت برنامه : 00:08:00
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • افسانه جومونگ بازپخش - قسمت 37
  زمان آغاز: 13:17:00
  زمان پایان : 13:40:36
  مدت برنامه : 00:23:36
  رئیس موپالمو در پی ناتوانی اش در ساخت سلاح فولادین قصد استعفا دارد و.....
 • ادامه افسانه جومونگ بازپخش - قسمت 37
  زمان آغاز: 13:45:22
  زمان پایان : 14:03:48
  مدت برنامه : 00:18:26
  رئیس موپالمو در پی ناتوانی اش در ساخت سلاح فولادین قصد استعفا دارد و.....
 • راه در رو بازپخش - قسمت 6
  زمان آغاز: 14:08:22
  زمان پایان : 14:26:51
  مدت برنامه : 00:18:29
  پیام فکر میکند ناصر قصد دور زدنش را دارد و.....
 • ادامه راه در رو بازپخش - قسمت 6
  زمان آغاز: 14:31:15
  زمان پایان : 14:55:33
  مدت برنامه : 00:24:18
  پیام فکر میکند ناصر قصد دور زدنش را دارد و.....
 • دردسرهای عظیم دو بازپخش - قسمت 23
  زمان آغاز: 15:01:58
  زمان پایان : 15:34:45
  مدت برنامه : 00:32:47
  مهندس فرحان از شبنم میخواهد تاریخ چک را دو روز عقب بیندازد و....
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:34:45
  زمان پایان : 15:39:55
  مدت برنامه : 00:05:10
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • ادامه دردسرهای عظیم دو بازپخش - قسمت 23
  زمان آغاز: 15:39:55
  زمان پایان : 15:56:28
  مدت برنامه : 00:16:33
  مهندس فرحان از شبنم میخواهد تاریخ چک را دو روز عقب بیندازد و....
 • فرار از زندان بازپخش - قسمت 5
  زمان آغاز: 16:01:28
  زمان پایان : 16:18:01
  مدت برنامه : 00:16:33
  مایکل اسکافیلد به دنبال یکی از سه راه ممکن که امن تر است نقشه فرار را بکشد و.....
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 16:18:01
  زمان پایان : 16:23:18
  مدت برنامه : 00:05:17
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • ادامه فرار از زندان بازپخش - قسمت 5
  زمان آغاز: 16:23:18
  زمان پایان : 16:49:26
  مدت برنامه : 00:26:08
  مایکل اسکافیلد به دنبال یکی از سه راه ممکن که امن تر است نقشه فرار را بکشد و.....
 • هم آهنگ (زنده)
  زمان آغاز: 17:04:25
  زمان پایان : 17:34:52
  مدت برنامه : 00:30:27
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • نمایی تماشایی ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 17:49:37
  زمان پایان : 17:54:50
  مدت برنامه : 00:05:13
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 17:54:50
  زمان پایان : 18:00:00
  مدت برنامه : 00:05:10
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • مدیر کل قسمت 17
  زمان آغاز: 18:01:55
  زمان پایان : 18:21:24
  مدت برنامه : 00:19:29
  همسر مدیر کل سعی دارد شوهرش را متقاعد کند تا به سفر بروند درحالی که...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 18:21:24
  زمان پایان : 18:26:46
  مدت برنامه : 00:05:22
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • ادامه مدیر کل قسمت 17
  زمان آغاز: 18:26:46
  زمان پایان : 18:53:11
  مدت برنامه : 00:26:25
  همسر مدیر کل سعی دارد شوهرش را متقاعد کند تا به سفر بروند درحالی که...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 18:54:51
  زمان پایان : 19:00:00
  مدت برنامه : 00:05:09
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • افسانه جومونگ قسمت 38
  زمان آغاز: 19:01:16
  زمان پایان : 19:25:07
  مدت برنامه : 00:23:51
  جومونگ حقایقی را درباره مردم به امپراطور می گوید و....
 • ادامه افسانه جومونگ قسمت 38
  زمان آغاز: 19:30:03
  زمان پایان : 19:47:28
  مدت برنامه : 00:17:25
  جومونگ حقایقی را درباره مردم به امپراطور می گوید و....
 • دارچین
  زمان آغاز: 19:47:28
  زمان پایان : 19:55:28
  مدت برنامه : 00:08:00
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 19:55:28
  زمان پایان : 20:00:55
  مدت برنامه : 00:05:27
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • راه در رو قسمت 7
  زمان آغاز: 20:02:18
  زمان پایان : 20:38:13
  مدت برنامه : 00:35:55
  مسعود از زندان آزاد میشود و متوجه میشود که شاکی پرونده اش قصد رضایت دادن دارد....
 • ادامه راه در رو قسمت 7
  زمان آغاز: 20:49:53
  زمان پایان : 21:01:09
  مدت برنامه : 00:11:16
  مسعود از زندان آزاد میشود و متوجه میشود که شاکی پرونده اش قصد رضایت دادن دارد....
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 21:01:09
  زمان پایان : 21:06:30
  مدت برنامه : 00:05:21
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • دردسرهای عظیم دو قسمت 24
  زمان آغاز: 21:07:25
  زمان پایان : 21:36:05
  مدت برنامه : 00:28:40
  مادر بچه نزد خانواده فیروزه و لطیف می رود و محترم میفهمد که در خانه ی فیروزه زندگی می کند...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 21:36:05
  زمان پایان : 21:41:40
  مدت برنامه : 00:05:35
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • ادامه دردسرهای عظیم دو قسمت 24
  زمان آغاز: 21:41:40
  زمان پایان : 21:59:24
  مدت برنامه : 00:17:44
  مادر بچه نزد خانواده فیروزه و لطیف می رود و محترم میفهمد که در خانه ی فیروزه زندگی می کند...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 21:59:24
  زمان پایان : 22:05:00
  مدت برنامه : 00:05:36
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • فرار از زندان قسمت 6
  زمان آغاز: 22:06:35
  زمان پایان : 22:26:22
  مدت برنامه : 00:19:47
  زندانیان یک دعوای سوری در زندان راه می اندازند تا شورش کنند و از طرفی....
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 22:26:22
  زمان پایان : 22:31:35
  مدت برنامه : 00:05:13
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • ادامه فرار از زندان قسمت 6
  زمان آغاز: 22:31:35
  زمان پایان : 22:54:40
  مدت برنامه : 00:23:05
  زندانیان یک دعوای سوری در زندان راه می اندازند تا شورش کنند و از طرفی....
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 22:54:40
  زمان پایان : 23:00:00
  مدت برنامه : 00:05:20
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • سه در چهار قسمت 22
  زمان آغاز: 23:01:00
  زمان پایان : 23:25:26
  مدت برنامه : 00:24:26
  خانواده رحمان و سیروس تصمیم میگیرند که شروع به تدریس هنر های مختلف کنند و......
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 23:25:26
  زمان پایان : 23:30:39
  مدت برنامه : 00:05:13
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055
 • ادامه سه در چهار قسمت 22
  زمان آغاز: 23:30:39
  زمان پایان : 23:51:21
  مدت برنامه : 00:20:42
  خانواده رحمان و سیروس تصمیم میگیرند که شروع به تدریس هنر های مختلف کنند و......
 • دارچین
  زمان آغاز: 23:51:21
  زمان پایان : 23:59:21
  مدت برنامه : 00:08:00
  سامانه پیامکی شبکه تماشا : 3000055 - پیامگیر صوتی تماشا: 27860055